Eren Özek
Profesör

İTÜ TMDK
Müzik Teorisi Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı
İletişim
  • eozek@itu.edu.tr
  • ozekeren
Adres
İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
İTÜ Maçka Kampüsü
34357 Beşiktaş İSTANBUL
TÜRKİYE

Özgeçmiş

1973 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite öğrenimine 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde başladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda müzik eğitimine devam etti. 2002 yılında konservatuar eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini, 2011 yılında da Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Bölümü sanatta yeterlik programını tamamladı.

Yurt dışı ve yurt içinde çok çeşitli müzik toplulukları ile birçok projede ud icracısı olarak görev aldı. Dizi film, belgesel ve tiyatrolar için özgün müzikler yaptı.

Özek’e ait çeşitli akademik çalışmalar ve yayınlanmış makaleler bulunmaktadır. Sanatta yeterlik tezi olarak “Türk Müziği’nde Çeşni Kavramı ve İcra Teori Farklılıklarının Bilgisayar Ortamında İncelenmesi” adlı çalışmayı yaptı. Çalışma literatürde Türk Müziği icrasını çeşni bazında inceleyen ve usta icracıların frekans analizlerini yapan ilk çalışma olarak bulunmaktadır. Çalışma Türk Musikisi Vakfı tarafından 2014 yılında iki cilt halinde yayımlanmıştır. 2015 yılında ”Enstrüman Yapım Eğitiminde Oransal Ölçeklendirme” isimli kitabı İTÜ Vakfı tarafından yayımlandı.

Kültür A.Ş. tarafından 2011 yılında hazırlanan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Müzik Adamı Hâfız Sâdettin Kaynak” isimli kitapta “Kaynak Bestelerinde Vecdi Bingöl” bölümünü yazdı. 2019 yılında yayımlanan Türk Müziği Atlası’nda “Türk Müziğinde İcra ve Teori Farklılıklarının Bilgisayar Ortamında İncelenmesi” bölümünü yazdı. Ayrıca Özek’e ait “Türk Müziği Eğitiminde Meşkin Yeri”, “Makam Teorisi Eğitiminde Çeşniler Arasındaki İlişkilerin Önemi”, “Nişabur Çeşnisinin Ud İcrası Üzerinden Frekans Analizleri ve Uşşak Çeşnisi İle Karşılaştırılması” ve “Alaeddin Yavaşca İcrasının Frekans Analizi Ve Kuramsal Değerler İle Karşılaştırılması” gibi çalışmaları da bulunmaktadır.

2010-2013 yılları arası Tekirdağ Belediyesi Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Eren Özek, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi ve Müzik Teorisi Bölümü Anasanat Dalı ve Bölüm Başkanı görevlerini sürdürmektedir.

Besteleri